BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 25/01/2020ĐẾN 03/02/2020)

Saturday, 25/01/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 25HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 25/01/2020ĐẾN 03/02/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 25/01/2020

Ngày 26/01/2020

Ngày 27/01/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

28/1 03/02/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 25/01/2020

Ngày 26/01/2020

Ngày 27/01/2020

Nhận định

ng biển từ

28/1 03/02/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/01/2020

Ngày 26/01/2020

Ngày 27/01/2020

Nhận định

Thủy triều từ

28/1 03/02/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:4h40

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 18h13

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:4h57

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 19h03

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:5h40

Thấp nhất: 0,4m

 Thời gian: 19h48

Thủy triều trung bình:

Cao nhất 3,1m (ngày 28/01/2020); Thấp nhất 2,1m (ngày 02/02/2020)  

                                                                   

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình