BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 20/01/2020 ĐẾN 29/01/2020)

Monday, 20/01/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 20HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 20/01/2020 ĐẾN 29/01/2020)

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 20/01/2020

Ngày 21/01/2020

Ngày 22/01/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

23 29/01/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 20/01/2020

Ngày 21/01/2020

Ngày 22/01/2020

Nhận định

ng biển từ

23 29/01/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 20/01/2020

Ngày 21/01/2020

Ngày 22/01/2020

Nhận định

Thủy triều từ

23 29/01/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m

Thời gian:0h00

Thấp nhất: 1,3m

 Thời gian: 13h33

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:0h55

Thấp nhất: 0,8m

 Thời gian: 14h26

Cao nhất: 3,0m

Thời gian:1h48

Thấp nhất: 0,5m

 Thời gian: 15h24

Thủy triều cao:

Cao nhất 3,5m (ngày 25, 26/01/2020); Thấp nhất 2,9m (ngày 29/01/2020)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình