BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 12/01/2020 ĐẾN 21/01/2020)

Sunday, 12/01/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 12HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 12/01/2020 ĐẾN 21/01/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 12/01/2020

Ngày 13/01/2020

Ngày 14/01/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

15 21/01/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,5

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 12/01/2020

Ngày 13/01/2020

Ngày 14/01/2020

Nhận định

ng biển từ

15 21/01/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 12/01/2020

Ngày 13/01/2020

Ngày 14/01/2020

Nhận định

Thủy triều từ

15 21/01/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,6m

Thời gian:4h40

Thấp nhất: 0,1m

 Thời gian: 18h50

Cao nhất: 3,6m

Thời gian:5h40

Thấp nhất: 0,1m

 Thời gian: 19h38

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:6h40

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 20h28

Thủy triều trung bình:

 Cao nhất 3,4m (ngày15/01/2020); Thấp nhất 1,9m (ngày 19/01/2020).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình