BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 2 ĐẾN 11/1/2020)

Thursday, 02/01/2020

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 02HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 02/01/2020ĐẾN 11/01/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 02/01/2020

Ngày 03/01/2020

Ngày 04/01/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

05 11/01/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 02/01/2020

Ngày 03/01/2020

Ngày 04/01/2020

Nhận định

ng biển từ

05 11/01/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,0

Đông

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/01/2020

Ngày 03/01/2020

Ngày 04/01/2020

Nhận định

Thủy triều từ

05 11/01/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian:7h58

Thấp nhất: 1,1m

 Thời gian: 21h37

Cao nhất: 2,5m

Thời gian:7h44

Thấp nhất: 1,3m

 Thời gian: 21h37

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:7h40

Thấp nhất: 1,6m

 Thời gian: 19h33

Thủy triều: tăng dần

; Thấp nhất 2,1m (ngày 05/01/2020); Cao nhất 3,5m (ngày 11/01/2020).  

      

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình