BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 30/12/2019 ĐẾN 8/12/2020)

Monday, 30/12/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:361HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 30/12/2019ĐẾN 08/1/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 30/12/2019

Ngày 31/12/2019

Ngày 1/1/2020

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

2 08/01/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 30/12/2019

Ngày 31/12/2019

Ngày 1/1/2020

Nhận định

ng biển từ

2 08/01/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 – 1,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 30/12/2019

Ngày 31/12/2019

Ngày 1/1/2020

Nhận định

Thủy triều từ

2 08/01/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:6h40

Thấp nhất: 0,4m

 Thời gian: 20h28

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:7h40

Thấp nhất: 0,6m

 Thời gian: 21h02

Cao nhất: 3,0m

Thời gian:7h45

Thấp nhất: 0,8m

 Thời gian: 21h25

Thủy triều thấp:

Cao nhất 2,8m (ngày 2/1/2020). Thấp nhất 2,1m (ngày 05/1/2020).  

 

                                                      

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình