BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 27/12/2019 ĐẾN 05/1/2020)

Friday, 27/12/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:358HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 12 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 27/12/2019 ĐẾN 05/1/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 27/12

Ngày 28/12

Ngày 29/12

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

30/12/2019 - 05/01/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 27/12

Ngày 28/12

Ngày 29/12

Nhận định

ng biển từ

30/12/2019 - 05/01/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông đến Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/12

Ngày 28/12

Ngày 29/12

Nhận định

Thủy triều từ

30/12/2019 - 05/01/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:4h08

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 18h15

Cao nhất: 3,6m

Thời gian:4h59

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 19h03

Cao nhất: 3,6m

Thời gian:5h47

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 19h48

Thủy triều giảm dần:

Cao nhất 3,5m (ngày 30/12/2019). Thấp nhất 2,1m (ngày 05/1/2020).  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình