BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 25/12/2019 ĐẾN 03/1/2020)

Wednesday, 25/12/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:356HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 12 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 25/12/2019 ĐẾN 03/1/2020)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 25/12

Ngày 26/12

Ngày 27/12

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

28/12/2019 - 03/01/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,3m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 25/12

Ngày 26/12

Ngày 27/12

Nhận định

ng biển từ

28/12/2019 - 03/01/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông đến Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/12

Ngày 26/12

Ngày 27/12

Nhận định

Thủy triều từ

28/12/2019 - 03/01/2020

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian:2h40

Thấp nhất: 0,6m

 Thời gian: 16h33

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:3h40

Thấp nhất: 0,3m

 Thời gian: 17h25

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:4h08

Thấp nhất: 0,2m

 Thời gian: 18h15

Thủy triều cao:

Cao nhất 3,6m (ngày 28, 29/12/2019). Thấp nhất 2,5m (ngày 03/1/2020).  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình