BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 22/12 ĐẾN 31/12/2019)

Sunday, 22/12/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:353HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 22/1ĐẾN 31/12/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 22/12

Ngày 23/12

Ngày 24/12

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

25 - 31/12/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 22/12

Ngày 23/12

Ngày 24/12

Nhận định

ng biển từ

25 - 31/12/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 2,0-4,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/12

Ngày 23/12

Ngày 24/12

Nhận định

Thủy triều từ

25 - 31/12/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,0m

Thời gian:7h03

Thấp nhất: 1,7

 Thời gian: 1h11

Cao nhất: 2,2m

Thời gian:0h40

Thấp nhất: 1,4

 Thời gian: 15h05

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:1h40

Thấp nhất: 1,0

 Thời gian: 15h43

Thủy triều cao: Thấp nhất 3,0m (ngày 25/12).  

Cao nhất 3,6m (ngày 30/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình