BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 11 ĐẾN 20/12/2019)

Wednesday, 11/12/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:343HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 11/12ĐẾN 20/12/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 11/12

Ngày 12/12

Ngày 13/12

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

14 -20/12/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 11/12

Ngày 12/12

Ngày 13/12

Nhận định

ng biển từ

14 -20/12/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 11/12

Ngày 12/12

Ngày 13/12

Nhận định

Thủy triều từ

14 -20/12/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,7m

Thời gian:2h57

Thấp nhất: 1,0m

 Thời gian:17h24

Cao nhất: 3,0

Thời gian:3h40

Thấp nhất: 0,8m

 Thời gian:17h46

Cao nhất: 3,3

Thời gian:3h53

Thấp nhất: 0,5m

 Thời gian:18h17

Thủy triều cao: Cao nhất 3,7m (ngày 16/12). Thấp nhất 2,7m (ngày 19/12).

       

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình