BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 09/12 ĐẾN 18/12/2019)7

Monday, 09/12/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:341HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 0tháng 12 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 09/1ĐẾN 18/12/2019)7

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 09/12

Ngày 10/12

Ngày 11/12

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

12/12-18/12/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 09/12

Ngày 10/12

Ngày 11/12

Nhận định

ng biển từ

12/12-18/12/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/12

Ngày 10/12

Ngày 11/12

Nhận định

Thủy triều từ

12/12-18/12/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,1m

Thời gian:5h40

Thấp nhất: 1,5m

 Thời gian:17h24

Cao nhất: 2,4m

Thời gian:3h00

Thấp nhất: 1,3m

 Thời gian:17h13

Cao nhất: 2,7m

Thời gian:2h57

Thấp nhất: 1,0m

 Thời gian:17h24

Thủy triều cao: Cao nhất 3,7m (ngày 16/12). Thấp nhất 3,0m (ngày 12/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình