BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 08/12ĐẾN 17/12/2019)

Sunday, 08/12/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:340HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 08/12ĐẾN 17/12/2019)7

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 08/12

Ngày 09/12

Ngày 10/12

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

11/12-17/12/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,5

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 08/12

Ngày 09/12

Ngày 10/12

Nhận định

ng biển từ

11/12-17/12/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,0 -2,0

Đông Bắc

1,0 -2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 08/12

Ngày 09/12

Ngày 10/12

Nhận định

Thủy triều từ

11/12-16/12/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2m

Thời gian:7h59

Thấp nhất: 1,7m

 Thời gian:18h48

Cao nhất: 2,1m

Thời gian:5h40

Thấp nhất: 1,5m

 Thời gian:17h24

Cao nhất: 2,4m

Thời gian:4h00

Thấp nhất: 1,3m

 Thời gian:17h13

Thủy triều cao: Cao nhất 3,7m (ngày 16/12). Thấp nhất 2,7m (ngày 11/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    Dự báo viên

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình