BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 05/12 ĐẾN 14/12/2019)

Thursday, 05/12/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:337HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 05/1ĐẾN 14/12/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 05/12

Ngày 06/12

Ngày 07/12

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

08/12-14/12/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 05/12

Ngày 06/12

Ngày 07/12

Nhận định

ng biển từ

08/12-14/12/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 3,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 05/12

Ngày 06/12

Ngày 07/12

Nhận định

Thủy triều từ

08/12-14/12/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian:9h40

Thấp nhất: 1,2m

 Thời gian:22h14

Cao nhất: 2,5m

Thời gian:9h40

Thấp nhất: 1,4m

 Thời gian:22h00

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:8h40

Thấp nhất: 1,6m

 Thời gian:20h20

Thủy triều cao: Cao nhất 3,5m (ngày 14/12). Thấp nhất 2,1m (ngày 09/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình