BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 03/12 ĐẾN 12/12/2019)

Tuesday, 03/12/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:336HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 03/1ĐẾN 12/12/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 03/12

Ngày 04/12

Ngày 05/12

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

06/12-12/12/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển:

Vùng biển

Ngày 03/12

Ngày 04/12

Ngày 05/12

Nhận định

ng biển từ

06/12-12/12/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 03/12

Ngày 04/12

Ngày 05/12

Nhận định

Thủy triều từ

06/12-12/12/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:8h40

Thấp nhất: 0,7m

 Thời gian:21h45

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:9h04

Thấp nhất: 0,9m

 Thời gian:22h07

Cao nhất: 2,8m

Thời gian:9h40

Thấp nhất: 1,2m

 Thời gian:22h14

Thủy triều trung bình: Cao nhất 3,0m (ngày 12/12). Thấp nhất 2,1m (ngày 09/12).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình