BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 29/11 ĐẾN 8/12/2019)

Friday, 29/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:333HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 11 năm 2019

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 29/11ĐẾN 08/12/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 29/11

Ngày 30/11

Ngày 01/12

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

02-08/12/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:                                                                                      

Vùng biển

Ngày 29/11

Ngày 30/11

Ngày 01/12

Nhận định

ng biển từ

02-08/12/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 29/11

Ngày 30/11

Ngày 01/12

Nhận định

Thủy triều từ

02-08/12/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:4h42

Thấp nhất: 0,4m

 Thời gian:19h04

Cao nhất: 3,6m

Thời gian:5h41

Thấp nhất: 0,3m

 Thời gian:19h50

Cao nhất: 3,6m

Thời gian:6h40

Thấp nhất: 0,4m

 Thời gian:20h34

Thủy triều giảm dần: Cao nhất 3,5m (ngày 02/12). Thấp nhất 2,2m (ngày 08/12).

                                                                                                           

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình