BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 12 NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2017.

Tuesday, 12/09/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 12  tháng 9 năm 2017

 

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 12, ngày 13 tháng 9 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 81 - 86%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 82 - 87%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,30 – 1,50m (thấp hơn BĐI từ 1,50 - 1,70m); Trên sông  Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,40 – 1,60m (thấp hơn BĐI từ 0,90 – 1,10m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình