BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 27/11 ĐẾN 06/12/2019)

Wednesday, 27/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:331HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 11 năm 2019

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 27/11ĐẾN 06/12/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 27/11

Ngày 28/11

Ngày 29/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

30/11-06/12/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển:                           

Vùng biển

Ngày 27/11

Ngày 28/11

Ngày 29/11

Nhận định

ng biển từ

30/11-06/12/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 3,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/11

Ngày 28/11

Ngày 29/11

Nhận định

Thủy triều từ

30/11-06/12/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian:2h44

Thấp nhất: 0,8m

 Thời gian:17h25

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:3h44

Thấp nhất: 0,6m

 Thời gian:18h15

Cao nhất: 3,5m

Thời gian:4h42

Thấp nhất: 0,4m

 Thời gian:19h04

Thủy triều cao: Cao nhất 3,6m (ngày 30/11, 01/12). Thấp nhất 2,5m (ngày 06/12).

                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình