BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 24/11 ĐẾN 3/12/2019)

Sunday, 24/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:328HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 24 tháng 11 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 24/11ĐẾN 03/12/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 24/11

Ngày 25/11

Ngày 26/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

27/11-03/12/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,5

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển                                                                                                                                                                                             

Vùng biển

Ngày 24/11

Ngày 25/11

Ngày 26/11

Nhận định

ng biển từ

27/11-03/12/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/11

Ngày 25/11

Ngày 26/11

Nhận định

Thủy triều từ

27/11-03/12/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,0m

Thời gian:13h08

Thấp nhất: 1,7m

 Thời gian:3h58

Cao nhất: 2,2m

Thời gian:0h40

Thấp nhất: 1,7m

 Thời gian:16h01

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:1h42

Thấp nhất: 1,2m

 Thời gian:16h37

Thủy triều cao: Cao nhất 3,6m (ngày 30/11, 01/12). Thấp nhất 3,0m (ngày 3/11).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình