BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN 30/11/2019)

Thursday, 21/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:325HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 21/1ĐẾN 30/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 21/11

Ngày 22/11

Ngày 23/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

24/11-30/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 21/11

Ngày 22/11

Ngày 23/11

Nhận định

ng biển từ

24/11-30/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21/11

Ngày 22/11

Ngày 23/11

Nhận định

Thủy triều từ

24/11-30/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:10h40

Thấp nhất:0,9m

Thời gian:24h00

Cao nhất: 2,9m

Thời gian:11h40

Thấp nhất:

 Thời gian:

Cao nhất: 2,5m

Thời gian:12h40

Thấp nhất: 1,3m

 Thời gian:1h30

Thủy triều cao: Cao nhất 3,6m (ngày 30/11). Thấp nhất 2,0m (ngày 24/11).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình