BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 19/11 ĐẾN 28/11/2019)

Tuesday, 19/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:323HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 19 tháng 11 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 19/1ĐẾN 28/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19/11

Ngày 20/11

Ngày 21/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

22/11-28/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 19/11

Ngày 20/11

Ngày 21/11

Nhận định

ng biển từ

22/11-28/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/11

Ngày 20/11

Ngày 21/11

Nhận định

Thủy triều từ

22/11-28/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,6m

Thời gian:8h08

Thấp nhất:0,5m

Thời gian:21h58

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:9h40

Thấp nhất:0,6m

Thời gian:22h54

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:10h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian:24h00

Thủy triều trung bình: Cao nhất 3,3m (ngày 28/11). Thấp nhất 2,0m (ngày 24/11).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

  

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình