BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 13 ĐẾN 22/11/2019)

Wednesday, 13/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:317HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 13/11ĐẾN 22/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/11

Ngày 14/11

Ngày 15/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

16/11-22/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,5

Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 13/11

Ngày 14/11

Ngày 15/11

Nhận định

ng biển từ

16/11-22/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 - 2,5

Đông đến Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động mạnh.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/11

Ngày 14/11

Ngày 15/11

Nhận định

Thủy triều từ

16/11-22/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:3h01

Thấp nhất:1,3m

Thời gian:18h20

Cao nhất: 2,9m

Thời gian:3h40

Thấp nhất:1,0m

Thời gian:18h39

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:4h40

Thấp nhất:0,8m

Thời gian:19h06

Thủy triều cao: Cao nhất 3,6m (ngày 18, 19/11). Thấp nhất 2,9m (ngày 22/11).

                                                                                                                                             

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình