BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN 18/11/2019)

Saturday, 09/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:313HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 09/1ĐẾN 18/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 09/11

Ngày 10/11

Ngày 11/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

12/11-18/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 09/11

Ngày 10/11

Ngày 11/11

Nhận định

ng biển từ

12/11-18/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 09/11

Ngày 10/11

Ngày 11/11

Nhận định

Thủy triều từ

12/11-18/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:12h40

Thấp nhất:1,6m

Thời gian:1h53

Cao nhất: 2,1m

Thời gian:10h40

Thấp nhất:1,9m

Thời gian:20h10

Cao nhất: 2,0m

Thời gian:2h06

Thấp nhất:1,8m

Thời gian:18h49

Thủy triều tăng dần: Cao nhất 3,6m (ngày 18/11). Thấp nhất 2,3m (ngày 12/11).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình