BẢN TIN DỰ BAÓ THỜI TIẾT THỦY VĂN đêm 08 ngày 09 tháng 9 năm 2017

Friday, 08/09/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 08  tháng 9 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 08, ngày 09 tháng 9 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 86 - 91%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 87 - 92%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,00 – 1,20m (thấp hơn BĐI từ 1,80 - 2,00m); Trên sông  Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,90 – 1,10m (thấp hơn BĐI từ 1,40 – 1,60m).

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình