BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 07/11 ĐẾN 16/11/2019)

Thursday, 07/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:311HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 11 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 07/1ĐẾN 16/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 07/11

Ngày 08/11

Ngày 09/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

10/11-16/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 07/11

Ngày 08/11

Ngày 09/11

Nhận định

ng biển từ

10/11-16/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/11

Ngày 08/11

Ngày 09/11

Nhận định

Thủy triều từ

10/11-16/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,8m

Thời gian:11h40

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 23h50

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:12h07

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:12h40

Thấp nhất:1,6m

Thời gian:1h53

Thủy triều trung bình: Cao nhất 3,3m (ngày 16/11). Thấp nhất 2,0m (ngày 11/11).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình