BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 03 ĐẾN 12/11/2019)

Sunday, 03/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:307HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 0tháng 11 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 03/11ĐẾN 12/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 03/11

Ngày 04/11

Ngày 05/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

06/11-12/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 03/11

Ngày 04/11

Ngày 05/11

Nhận định

ng biển từ

06/11-12/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5 

Đông Bắc

0,5 - 1,5 

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 03/11

Ngày 04/11

Ngày 05/11

Nhận định

Thủy triều từ

06/11-12/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:7h44

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 21h30

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:8h58

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 22h16

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:10h01

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 22h57

Thủy triều Trung bình: Cao nhất 3,0m (ngày 06/11). Thấp nhất 2,1m (ngày 11/11).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tin phát lúc: 10h00

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình