BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 2 ĐẾN 11/11/2019)

Saturday, 02/11/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:306HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 01/11ĐẾN 10/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 02/11

Ngày 03/11

Ngày 04/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

05/11-11/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 02/11

Ngày 03/11

Ngày 04/11

Nhận định

ng biển từ

05/11-11/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5 

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/11

Ngày 03/11

Ngày 04/11

Nhận định

Thủy triều từ

05/11-11/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:6h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 20h42

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:7h44

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 21h30

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:8h58

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 22h16

Thủy triều giảm dần: Cao nhất 3,2m (ngày 05/11). Thấp nhất 2,1m (ngày 11/11).

                                                                                              

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình