BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 30/10 ĐẾN 8/11/2019)

Wednesday, 30/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:303HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 30/10 ĐẾN 08/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 30/10

Ngày 31/10

Ngày 1/11

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

02/11-08/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 30/10

Ngày 31/10

Ngày 1/11

Nhận định

ng biển từ

02/11-08/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 – 3,0

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,5 – 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 30/10

Ngày 31/10

Ngày 1/11

Nhận định

Thủy triều từ

02/11-08/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian:3h06

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 18h06

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:4h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 19h01

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:5h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 19h53

Thủy triều trung bình: Cao nhất 3,4m (ngày 02, 03, 04/11). Thấp nhất 2,6m (ngày 08/11).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình