BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 27/10 ĐẾN 05/11/2019)

Sunday, 27/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:300HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 27/10 ĐẾN 05/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 27/10

Ngày 28/10

Ngày 29/10

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

30/10-05/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 27/10

Ngày 28/10

Ngày 29/10

Nhận định

ng biển từ

30/10-05/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 – 2,0

Đông Bắc đến Đông

1,5 – 2,5

Đông Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 27/10

Ngày 28/10

Ngày 29/10

Nhận định

Thủy triều từ

30/10-05/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:15h40

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 5h54

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 8h22

Cao nhất: 2,5m

Thời gian:1h52

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 14h09

Thủy triều trung bình: Thấp nhất 2,9m (ngày 30/10). Cao nhất 3,4m (ngày 02, 03, 04/11).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình