BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 25/10 ĐẾN 03/11/2019)

Friday, 25/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:298HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 25/10 ĐẾN 03/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 25/10

Ngày 26/10

Ngày 27/10

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

28/10-03/11/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 25/10

Ngày 26/10

Ngày 27/10

Nhận định

ng biển từ

28/10-03/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,5 – 2,5

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

1,0 – 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 25/10

Ngày 26/10

Ngày 27/10

Nhận định

Thủy triều từ

28/10-03/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian:13h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 1h57

Cao nhất: 2,7m

Thời gian:14h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 3h46

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:15h40

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 5h46

Thủy triều tăng dần: Thấp nhất 2,5m (ngày 29/10). Cao nhất 3,4m (ngày 02, 3/11).

                                                                                                                                                               

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình