BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 24/10 ĐẾN 02/11/2019)

Thursday, 24/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:297HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 2tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 24/10 ĐẾN 02/11/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 24/10

Ngày 25/10

Ngày 26/10

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

27/10-02/11/20199

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây đến Tây nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 24/10

Ngày 25/10

Ngày 26/10

Nhận định

ng biển từ

27/10-02/11/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/10

Ngày 25/10

Ngày 26/10

Nhận định

Thủy triều từ

27/10-02/11/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:12h10

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 0h24

Cao nhất: 3,0m

Thời gian:13h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 1h57

Cao nhất: 2,7m

Thời gian:14h40

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 3h46

Thủy triều trung bình: Cao nhất 3,4m (ngày 02/11). Thấp nhất 2,3m (ngày 27/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình