BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 21/10 ĐẾN 30/10/2019)

Monday, 21/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:294HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 21/10 ĐẾN 30/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 21/10

Ngày 22/10

Ngày 23/10

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

24-30/10/20199

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

 Tây đến Tây nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 21/10

Ngày 22/10

Ngày 23/10

Nhận định

ng biển từ

24-30/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc đến Đông

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 21/10

Ngày 22/10

Ngày 23/10

Nhận định

Thủy triều từ

24-30/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:8h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 22h15

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:9h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 23h13

Cao nhất: 3,4m

Thời gian:11h00

Thấp nhất:

Thời gian:

Thủy triều trung bình: Cao nhất 3,2m (ngày 24/10). Thấp nhất 2,3m (ngày 27/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình