BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 19/10 ĐẾN 28/10/2019)

Saturday, 19/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:292HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 19tháng 10 năm 2019

 

 

 

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19/10

Ngày 20/10

Ngày 21/10

Nhận định

dòng chảy biển từ ngày

22-28/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,5

 Nam đến Đông nam

0,3 – 0,5

Nam đến Đông nam

0,3 – 0,5

Nam đến Đông nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 19/10

Ngày 20/10

Ngày 21/10

Nhận định

ng biển từ

22-28/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,5

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/10

Ngày 20/10

Ngày 21/10

Nhận định

Thủy triều từ

22-28/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:5h56

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 20h41

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:7h41

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 21h25

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:8h40

Thấp nhất: 0,6m

Thời gian: 22h15

Thủy triều trung bình. Thấp nhất: Cao nhất 3,4m (ngày  22, 23/10). 2,4m (ngày 28/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    Dự báo viên

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình