BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 16/10 ĐẾN 25/10/2019)

Wednesday, 16/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:289HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 16/10 ĐẾN 25/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Ngày 18/10

Nhận định

dòng chảy biển từ 19-25/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Ngày 18/10

Nhận định

ng biển từ

19-25/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Ngày 18/10

Nhận định

Thủy triều từ

19-25/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,4m

Thời gian:3h07

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 19h20

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:4h01

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 19h36

Cao nhất: 2,9m

Thời gian:4h56

Thấp nhất: 1,1m

Thời gian: 20h05

Thủy triều trung bình. Thấp nhất: 3,0m (ngày 25/10). Cao nhất 3,4m (ngày  22, 23/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình