BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN 24/10/2019)

Tuesday, 15/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:288HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 15/10 ĐẾN 24/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 15/10

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Nhận định

dòng chảy biển từ 18-24/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,3 – 0,5

Tây đến Tây Nam

0,3 – 0,6

Tây đến Tây Nam

0,3 – 0,5

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 15/10

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Nhận định

ng biển từ

18-24/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 15/10

Ngày 16/10

Ngày 17/10

Nhận định

Thủy triều từ

18-24/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,2m

Thời gian:2h08

Thấp nhất: 1,9m

Thời gian: 19h35

Cao nhất: 2,4m

Thời gian:3h07

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 19h20

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:4h01

Thấp nhất: 1,4m

Thời gian: 19h36

Thủy triều trung bình. Thấp nhất: 2,9m (ngày 18/10). Cao nhất 3,4m (ngày  22, 23/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình