BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 13 ĐẾN 22/10/2019)

Sunday, 13/10/2019

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:286HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 13/10 ĐẾN 22/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/10

Ngày 14/10

Ngày 15/10

Nhận định

dòng chảy biển từ 16-22/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 13/10

Ngày 14/10

Ngày 15/10

Nhận định

ng biển từ

16-22/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/10

Ngày 14/10

Ngày 15/10

Nhận định

Thủy triều từ

16-22/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:15h01

Thấp nhất: 1,6 m

Thời gian: 5h 59

Cao nhất: 2,2m

Thời gian:15h10

Thấp nhất: 1,7 m

Thời gian: 7h 34

Cao nhất: 2,2m

Thời gian:2h08

Thấp nhất: 1,9 m

Thời gian: 19h 35

Thủy triều tăng dần. Thấp nhất: 2,4m (ngày 16/10). Cao nhất 3,4m (ngày  22/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình