BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 12 ĐẾN 21/10/2019)

Saturday, 12/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:285HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN 21/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 12/10

Ngày 13/10

Ngày 14/10

Nhận định

dòng chảy biển từ 15-21/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 12/10

Ngày 13/10

Ngày 14/10

Nhận định

ng biển từ

15-21/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông

1,0 - 2,0

Đông

1,0 - 2,0

Đông Bắc đến Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 12/10

Ngày 13/10

Ngày 14/10

Nhận định

Thủy triều từ

15-21/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,5m

Thời gian:14h41

Thấp nhất: 1,4 m

Thời gian: 4h 37

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:15h01

Thấp nhất: 1,6 m

Thời gian: 5h 59

Cao nhất: 2,2m

Thời gian:15h10

Thấp nhất: 1,7 m

Thời gian: 7h 34

Thủy triều tăng dần. Thấp nhất: 2,2m (ngày 15/10). Cao nhất 3,3m (ngày  21/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tin phát lúc: 10h00

   

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình