BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 07 ĐẾN 16/10/2019)

Monday, 07/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:281HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 07/10 ĐẾN 16/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 07/10

Ngày 08/10

Ngày 09/10

Nhận định

dòng chảy biển từ 10-16/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 07/10

Ngày 08/10

Ngày 09/10

Nhận định

ng biển từ

10-16/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 07/10

Ngày 08/10

Ngày 09/10

Nhận định

Thủy triều từ

10-16/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:10h51

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 23h 53

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:9h40

Thấp nhất: m

Thời gian:

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:12h48

Thấp nhất: 0,9 m

Thời gian: 0h 58

Thủy triều thấp. Cao nhất nhất 2,9m (ngày  10/10). Thấp nhất: 2,2m (ngày 15/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình