BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 05 ĐẾN 14/10/2019)

Saturday, 05/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:279HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN 14/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 05/10

Ngày 06/10

Ngày 07/10

Nhận định

dòng chảy biển từ 08-14/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây nam đến Nam

0,2 – 0,4

Tây nam đến Nam

0,2 – 0,4

Tây nam đến Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 05/10

Ngày 06/10

Ngày 07/10

Nhận định

ng biển từ

08-14/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 05/10

Ngày 06/10

Ngày 07/10

Nhận định

Thủy triều từ

08-14/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:7h40

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 21h 53

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:9h40

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 22h 52

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:10h51

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 23h 53

Thủy triều giảm dần. Cao nhất nhất 3,2m (ngày  08/10). Thấp nhất: 2,1m (ngày 14/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tin phát lúc: 10h00

    Dự báo viên

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình