BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 02/10 ĐẾN 11/10/2019)

Wednesday, 02/10/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:276HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 02/10 ĐẾN 11/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 02/9

Ngày 03/10

Ngày 04/10

Nhận định

dòng chảy biển từ 05-11/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Bắc đến Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 02/9

Ngày 03/10

Ngày 04/10

Nhận định

ng biển từ

05 –11/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,0

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 02/9

Ngày 03/10

Ngày 04/10

Nhận định

Thủy triều từ

05 – 11/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:3h07

Thấp nhất: 1,5 m

Thời gian: 16h 03

Cao nhất: 2,8m

Thời gian:4h40

Thấp nhất: 1,2 m

Thời gian: 19h 52

Cao nhất: 3,0m

Thời gian:6h03

Thấp nhất: 1,0 m

Thời gian: 20h 55

Thủy triều trung bình. Cao nhất nhất 3,2m (ngày 06, 07, 08/10). Thấp nhất: 2,7m (ngày 11/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình