BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 30/9 ĐẾN 09/10/2019)

Monday, 30/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:274HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 30/9 ĐẾN 9/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 30/9

Ngày 01/10

Ngày 02/10

Nhận định

dòng chảy biển từ 03-09/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 30/9

Ngày 01/10

Ngày 02/10

Nhận định

ng biển từ

0309/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,0

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 30/9

Ngày 01/10

Ngày 02/10

Nhận định

Thủy triều từ

0309/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất: 1,3 m

Thời gian: 8h 34

Cao nhất: 2,4m

Thời gian:0h01

Thấp nhất: 1,5 m

Thời gian: 10h 20

Cao nhất: 2,6m

Thời gian:3h07

Thấp nhất: 1,5 m

Thời gian: 16h 13

Thủy triều trung bình. Cao nhất nhất 3,2m (ngày 06, 07/10). Thấp nhất: 2,8m (ngày 03/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    Dự báo viên

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình