BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 28/9 ĐẾN 7/10/2019)

Saturday, 28/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:272HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 28/9 ĐẾN 7/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 28/9

Ngày 29/9

Ngày 30/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 01 07/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Tây đến Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 28/9

Ngày 29/9

Ngày 30/9

Nhận định

ng biển từ

01 07/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 28/9

Ngày 29/9

Ngày 30/9

Nhận định

Thủy triều từ

01 07/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian:15  h49

Thấp nhất: 0,9 m

Thời gian: 5h 23

Cao nhất: 2,7m

Thời gian:17 h02

Thấp nhất: 1,1 m

Thời gian: 6h 56

Cao nhất:

Thời gian:

Thấp nhất: 1,3 m

Thời gian: 8h 34

Thủy triều tăng dần. Thấp nhất nhất 2,4m (ngày 01/10) Cao nhất: 3,2m (ngày 06, 07/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình