BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 26/9 ĐẾN 5/10/2019)

Thursday, 26/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:270HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 26/9 ĐẾN 5/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 26/9

Ngày 27/9

Ngày 28/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 29/95/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 26/9

Ngày 27/9

Ngày 28/9

Nhận định

ng biển từ

29/95/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 26/9

Ngày 27/9

Ngày 28/9

Nhận định

Thủy triều từ

29/95/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:13 h49

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 02h 27

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:14 h48

Thấp nhất: 0,8 m

Thời gian: 3h 55

Cao nhất: 3,0m

Thời gian:15  h49

Thấp nhất: 0,9 m

Thời gian: 5h 23

Thủy triều trung bình. Thấp nhất nhất 2,4m (ngày 01/10) Cao nhất: 3,1m (ngày 05/10).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình