BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 3/10/2019)

Tuesday, 24/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:268HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 24tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 3/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Ngày 26/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 27/9– 3/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

 Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Ngày 26/9

Nhận định

ng biển từ

27/9– 3/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 24/9

Ngày 25/9

Ngày 26/9

Nhận định

Thủy triều từ

27/9– 3/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:11 h44

Thấp nhất:

Thời gian:

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:12 h59

Thấp nhất: 0,7 m

Thời gian: 01h 04

Cao nhất: 3,3m

Thời gian:13 h49

Thấp nhất: 0,6 m

Thời gian: 2h 27

Thủy triều trung bình. Cao nhất: 3,2m (ngày 27/9); Thấp nhất nhất 2,4m (ngày 1/10)

                                                                           

Tin phát lúc: 10h00

   

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình