BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 22/9 ĐẾN 1/10/2019)

Sunday, 22/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:266HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 22 tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 22/9 ĐẾN 1/10/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 22/9

Ngày 23/9

Ngày 24/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 25/9– 1/10/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

 Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 22/9

Ngày 23/9

Ngày 24/9

Nhận định

ng biển từ

25/9– 1/10/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 22/9

Ngày 23/9

Ngày 24/9

Nhận định

Thủy triều từ

25/9– 1/10/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,9m

Thời gian:8 h40

Thấp nhất:0,9m

Thời gian: 22h 57

Cao nhất: 3,1m

Thời gian:10 h40

Thấp nhất:0,8m

Thời gian: 23h 54

Cao nhất: 3,2m

Thời gian:11 h44

Thấp nhất:

Thời gian:

Thủy triều trung bình. Cao nhất: 3,3m (ngày 25, 26/9); Thấp nhất nhất 2,4m (ngày 1/10)

                                                           

Tin phát lúc: 10h00

    

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình