BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 19 ĐẾN 28/9/2019)

Thursday, 19/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:263HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 19 ĐẾN 28/9/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 19/9

Ngày 20/9

Ngày 21/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 22 28/9/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Đông Nam

0,2 – 0,3

Đông Nam đến Nam

0,2 – 0,4

Đông Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 19/9

Ngày 20/9

Ngày 21/9

Nhận định

ng biển từ

22 28/9/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 19/9

Ngày 20/9

Ngày 21/9

Nhận định

Thủy triều từ

22 28/9/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:4 h40

Thấp nhất:1,7m

Thời gian: 21h 03

Cao nhất: 2,5m

Thời gian:5 h40

Thấp nhất:1,4m

Thời gian: 21h 30

Cao nhất: 2,7m

Thời gian:6 h58

Thấp nhất:1,2m

Thời gian: 22h 09

Thủy triều trung bình. Thấp nhất nhất 2,9m (ngày 22/9); Cao nhất: 3,3m (ngày 25, 26/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình