BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 17 ĐẾN 26/9/2019)

Tuesday, 17/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:261HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 1tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 17 ĐẾN 26/9/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 17/9

Ngày 18/9

Ngày 19/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 2026/9/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây Nam

0,1 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 17/9

Ngày 18/9

Ngày 19/9

Nhận định

ng biển từ

2026/9/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông Bắc

0,5 - 1,0

Đông Bắc

0,5 - 1,0

Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 17/9

Ngày 18/9

Ngày 19/9

Nhận định

Thủy triều từ

2026/9/2019

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,1m

Thời gian: 17h02

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 9h08

Cao nhất:  2,1m

Thời gian: 1h40

Thấp nhất: 1,7m

Thời gian: 10h28

Cao nhất: 2,3m

Thời gian:4 h40

Thấp nhất:1,7m

Thời gian: 21h 03

Thủy triều tăng dần. Thấp nhất nhất 2,5m (ngày 20/9); Cao nhất: 3,3m (ngày 25, 26/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tin phát lúc: 10h00

    

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình