BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 14/9 ĐẾN 23/9/2019)

Saturday, 14/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:256HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 14 tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 14ĐẾN 23/9/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 14/9

Ngày 15/9

Ngày 16/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 17 23/9/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Đông Nam

0,2 – 0,4

Đông Nam đến Nam

0,2 – 0,4

Đông Nam đến Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 14/9

Ngày 15/9

Ngày 16/9

Nhận định

ng biển từ

1723/9/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 14/9

Ngày 15/9

Ngày 16/9

Nhận định

Thủy triều từ

17 23/9/2019

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,8m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 6h11

Cao nhất:  2,6m

Thời gian: 16h41

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 7h08

Cao nhất:  2,3m

Thời gian: 16h57

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 8h05

Thủy triều xuống đến ngày 19 sau đó lại lên, Thấp nhất: 2,1m (ngày 17, 18/9). Cao nhất 3,1m (ngày 23/9);

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    Dự báo viên

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình