BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 13 ĐẾN 22/9/2019)

Friday, 13/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:255HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 13 ĐẾN 22/9/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 13/9

Ngày 14/9

Ngày 15/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 16 22/9/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Đông Bắc đến Đông

0,2 – 0,3

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,3

Tây Nam

Vận tốc

0,3-0,6m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 13/9

Ngày 14/9

Ngày 15/9

Nhận định

ng biển từ

16 22/9/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông

0,5 - 1,5

Đông đến Đông Bắc

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 13/9

Ngày 14/9

Ngày 15/9

Nhận định

Thủy triều từ

16 22/9/2019

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,9m

Thời gian: 15h45

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 5h10

Cao nhất:  2,8m

Thời gian: 16h40

Thấp nhất: 1,0m

Thời gian: 6h11

Cao nhất:  2,6m

Thời gian: 16h41

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 7h08

Thủy triều thấp. Cao nhất 2,9m (ngày 22/9); Thấp nhất: 2,1m (ngày 17, 18/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

   

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình