BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 10 ĐẾN 19/9/2019)

Tuesday, 10/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:253HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 10 tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 10 ĐẾN 19/9/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 10/9

Ngày 11/9

Ngày 12/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 13– 19/9/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

0,2 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 10/9

Ngày 11/9

Ngày 12/9

Nhận định

ng biển từ

13– 19/9/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Nam đến Tây Nam

0,5 - 1,0

Nam đến Tây Nam

0,5 - 1,0

Nam đến Tây Nam

Sóng cao 1,5-2,5m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 10/9

Ngày 11/9

Ngày 12/9

Nhận định

Thủy triều từ

13– 19/9/2019

 Kim Sơn

Cao nhất:  3,2m

Thời gian: 13h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 1h53

Cao nhất:  3,2m

Thời gian: 14h40

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 3h01

Cao nhất:  3,1m

Thời gian: 15h07

Thấp nhất: 0,8m

Thời gian: 4h07

Thủy triều thấp. Cao nhất 2,9m (ngày 13/9); Thấp nhất: 2,1m (ngày 17, 18/9).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tin phát lúc: 10h00

    

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình