BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 4 ĐẾN 13/9/2019)

Wednesday, 04/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:247HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 04ĐẾN 13/9/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 4/9

Ngày 5/9

Ngày 6/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 7 – 13/9/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây Nam

0,2 – 0,4

Tây đến Tây Nam

Vận tốc

0,2-0,4m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 4/9

Ngày 5/9

Ngày 6/9

Nhận định

ng biển từ

7 13/9/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

2,0 - 3,0

Đông Bắc

1,0 - 2,0

Đông Bắc

0,5 - 1,0

Đông Nam

Sóng cao 1,0-2,0m. Biển động nhẹ.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 4/9

Ngày 5/9

Ngày 6/9

Nhận định

Thủy triều từ

7 – 13/9/2019

 Kim Sơn

Cao nhất:  2,3m

Thời gian: 1h40

Thấp nhất: 1,6m

Thời gian: 11h50

Cao nhất:  2,4m

Thời gian: 4h53

Thấp nhất: 1,5m

Thời gian: 21h09

Cao nhất:  2,6m

Thời gian: 7h05

Thấp nhất: 1,2m

Thời gian: 22h24

Thủy triều trung bình. Cao nhất 3,2m (ngày 10,11/9); Thấp nhất: 2,8m (ngày 07/9).

                                                                                                                                                                                                                                                      

Tin phát lúc: 10h00

    

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình