BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI (TỪ NGÀY 1 ĐẾN 10/9/2019)

Sunday, 01/09/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số:244HVAN-ĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Ninh Bình, ngày 01tháng 9 năm 2019

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN 10 NGÀY TỚI 

 (TỪ NGÀY 01 ĐẾN 10/9/2019)

 

I. Dự báo dòng chảy biển.

Vùng biển

Ngày 1/9

Ngày 2/9

Ngày 3/9

Nhận định

dòng chảy biển từ 4 – 10/9/2019

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Kim Sơn

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

0,1 – 0,3

Đông Bắc

Vận tốc

0,3-0,5m/s

II. Dự báo sóng biển

Vùng biển

Ngày 1/9

Ngày 2/9

Ngày 3/9

Nhận định

ng biển từ 4 – 10/9/2019

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Kim Sơn

0,5 - 1,0

Đông đến Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0-3,0m. Biển động.

III. Dự báo Thủy triều: 

Vùng biển

Ngày 1/9

Ngày 2/9

Ngày 3/9

Nhận định

Thủy triều từ

4 – 10/9/2019

 Kim Sơn

Cao nhất: 3,0m

Thời gian: 17h59

Thấp nhất: 0,7m

Thời gian: 7h36

Cao nhất: 2,6m

Thời gian: 19h40

Thấp nhất: 0,9m

Thời gian: 8h50

Cao nhất:   

Thời gian:

Thấp nhất: 1,3m

Thời gian: 10h11

Thủy triều tăng dần. Cao nhất 3,2m (ngày 10/9); Thấp nhất: 2,3m (ngày 04/9).

                                                                          

Tin phát lúc: 10h00

   

 

  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình